Pandora Jewelry Shared Services Sp. z o.o. - Oferty Pracy

Intern in Accounting Department (Umowa Zlecenie)

PANDORA Shared Service Centre (SSC) is part of Pandora Group, one of the
world’s largest jewelry brands. SSC was established in Warsaw in 2012 and is
responsible for the finance and accounting processes.

With us you will:

That includes support with:

You’re the perfect match, if you have:

With our team you can:

We offer:

New office location in proximity to Metro Wilanowska!
For more information about our Shared Service Centre please visit:
https://pandoragroup.com/careers/pandora-in-your-region/poland-shared-service-centre

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych jest Pandora Jewelry Shared Services Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Bez odrębnej zgody Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.

 

The controller of your personal data as disclosed in the job application documents is Pandora Jewelry Shared Services Sp. z o.o.  with its registered office in Warsaw at the address: ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa. Your personal data will be processed for the purpose of conducting the recruitment process. Without your separate consent your personal data will not be made available to any recipients of data within the meaning of art. 7 cl. 6  of the Personal Data Protection Act of August 29 of 1997. You have the right to access your data and amend them at any time. You are free to submit your personal data, however if you refuse to do so the purpose, as referred to above cannot be pursued.

Aplikuj